Akai AP-M 7

  • Neupreis: 648 DM, 1983

Akai ap-m7.jpg