Grundig TK 22


Bilder

Grundig TK-22-Prospekt-1.jpg


Grundig TK-20-Mikrofone-1.jpg


Grundig TK-20-Preise-1.jpg