Grundig TK 25


Bilder

Grundig TK-25-Prospekt-1.jpg


Grundig TK-20-Mikrofone-1.jpg


Grundig TK-20-Preise-1.jpg