Grundig TK 30

👍


Bilder

Grundig TK-30-Prospekt-1.jpg


Grundig TK-20-Mikrofone-1.jpg


Grundig TK-20-Preise-1.jpg