Grundig TK 9


Bilder

Grundig TK-9-Prospekt-1.jpg


Grundig TK-9-Mikrofone-1.jpg


Grundig TK-9-Optionen-1.jpg